Předpisy prodejny

Internetový obchod Malesicky Haj Lekarna dbá na práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu přiznává zákon o právech spotřebitelů. Smluvní ujednání, která jsou pro spotřebitele méně příznivá než ustanovení zákona o právech spotřebitelů, jsou neplatná a namísto nich se použijí ustanovení zákona o právech spotřebitelů. Ustanovení těchto obchodních podmínek tedy nemají za cíl vyloučit nebo omezit jakákoli práva spotřebitele, která mu náleží podle kogentních ustanovení zákona, a případné pochybnosti je třeba vykládat ve prospěch spotřebitele. V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a výše uvedenými ustanoveními mají přednost a použijí se tato ustanovení.

Obsah

 1. Obecná ustanovení
 2. Elektronické služby v internetovém obchodě
 3. Podmínky uzavření kupní smlouvy
 4. Způsoby a podmínky platby za produkt
 5. Náklady, způsoby a doba dodání a vyzvednutí výrobku
 6. Záruka, reklamace a vrácení zboží
 7. Mimosoudní reklamační a opravné postupy a pravidla přístupu k těmto postupům
 8. Právo na odstoupení od smlouvy
 9. Ustanovení týkající se podnikatelů
 10. Závěrečná ustanovení

1. Obecná ustanovení

1.1 Internetový obchod Metrostav Development a.s., dostupný na internetové adrese [email protected], provozuje společnost Metrostav Development a.s. se sídlem v Praze. Adresa místa podnikání a adresa pro doručování: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8. E-mailová adresa: [email protected], telefonní číslo: 800 26 60 60.

1.2 Tyto obchodní podmínky jsou určeny spotřebitelům i podnikatelům využívajícím internetový obchod (s výjimkou bodu. 9 Obchodních podmínek, který je určen výhradně podnikatelům).

1.3 Správcem osobních údajů zpracovávaných v Internetovém obchodě v souvislosti s ustanoveními těchto Obchodních podmínek je Prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, v rozsahu a na základě důvodů a zásad uvedených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují především zásady týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o používání cookies a analytických nástrojů v Internetovém obchodě. Používání Internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Stejně tak je dobrovolné i související poskytnutí osobních údajů Zákazníkem nebo Klientem při využívání Internetového obchodu, s výjimkami uvedenými v zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti Prodávajícího).

1.4 Definice:

1.4.1 Pracovní den – jeden den od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.

1.4.2. Registrační formulář – formulář dostupný v internetovém obchodě, který umožňuje vytvoření účtu.

1.4.3. Objednávkový formulář – elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v Internetovém obchodě, který umožňuje zadání Objednávky, zejména přidáním Produktů do elektronického košíku a upřesněním podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.

1.4.4. Zákazník – (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy též fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům; – který uzavřel nebo hodlá uzavřít s Prodávajícím Kupní smlouvu.

1.4.5. Občanský zákoník – zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sb. zákonů 1964 č. 16, položka 93 v platném znění).

1.4.6. Účet – Elektronická služba, soubor prostředků v datovém komunikačním systému Poskytovatele služby označený individuálním jménem (loginem) a heslem poskytnutým Zákazníkem, ve kterém jsou uloženy údaje poskytnuté Zákazníkem a informace o jím zadaných Objednávkách v Internetovém obchodě.

1.4.7. Produkt – movitá věc dostupná v Internetovém obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

1.4.8. Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky Internetového obchodu.

1.4.9. Internetový obchod – internetový obchod Poskytovatele služeb dostupný na následující internetové adrese: [email protected].

1.4.10. Prodávající / Poskytovatel služeb – internetový obchod Metrostav Development a.s., dostupný na internetové adrese [email protected], provozovaný Metrostav Development a.s. se sídlem v Praze – zapsanou v Centrální evidenci ekonomických činností, pod číslem NIP 0000000000 a číslem REGON 000000000. Místo podnikání a adresa pro doručování: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

1.4.11. Kupní smlouva – kupní smlouva o prodeji Produktu uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.

1.4.12. Elektronická služba – služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služeb Zákazníkovi prostřednictvím Internetového obchodu.

1.4.13. Zákazník – (1) fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy též fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které Zákon přiznává způsobilost k právním úkonům; – využívající nebo hodlající využívat Elektronickou službu.

1.4.14 Zákon o právech spotřebitelů / zákon – zákon o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (Sbírka zákonů 2014, položka 827, v platném znění).

1.4.15. Objednávka – projev vůle Zákazníka učiněný prostřednictvím Objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření Smlouvy o prodeji výrobku s Prodávajícím.

2. Elektronické služby v internetovém obchodě

2.1 V internetovém obchodě jsou k dispozici následující elektronické služby: Účet, objednávkový formulář.

2.1.1. Účet – použití Účtu je možné po provedení tří po sobě jdoucích kroků Zákazníkem – vyplnění Registračního formuláře, kliknutí na pole „Vytvořit účet“, potvrzení úmyslu vytvořit Účet kliknutím na potvrzovací odkaz automaticky zaslaný na zadanou e-mailovou adresu. V Registračním formuláři musí Zákazník uvést následující údaje: jméno a příjmení/název společnosti, adresu (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, země), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a heslo. U osob, které nejsou spotřebiteli, musí být uveden také název společnosti a DIČ.

2.1.2 Služba elektronického účtu je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Zákazník má možnost kdykoli a bez udání důvodu účet vymazat (zrušení účtu) zasláním příslušné žádosti poskytovateli služby, zejména e-mailem na adresu: [email protected] nebo písemně na adresu: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

2.1.3. Objednávkový formulář – používání Objednávkového formuláře začíná okamžikem, kdy Zákazník přidá první Produkt do elektronického nákupního košíku v Internetovém obchodě. Objednávka je učiněna, když Zákazník po vyplnění Objednávkového formuláře provede celkem dva po sobě jdoucí kroky, a to kliknutím na políčko „OBJEDNAT A ZAPLATIT“ na webových stránkách Internetového obchodu po vyplnění Objednávkového formuláře.

2.1.4 Služba Elektronický objednávkový formulář je poskytována bezplatně, má jednorázový charakter a zaniká okamžikem, kdy je jejím prostřednictvím Objednávka zadána nebo kdy Zákazník přestane jejím prostřednictvím zadávat Objednávku dříve.

2.2 Technické požadavky nezbytné pro práci se systémem ICT používaným Poskytovatelem služby:

 • počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu;
 • přístup k elektronické poště;
 • internetový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 11.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 7.0 a vyšší, Opera verze 7.0 a vyšší, Google Chrome verze 12.0.0 a vyšší;
 • Doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024×768;
 • Ve webovém prohlížeči by měly být povoleny soubory cookie a Javascript.

2.3 Zákazník je povinen používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu se zákonem a dobrými mravy, s ohledem na respektování osobnostních práv a autorských práv a duševního vlastnictví Poskytovatele služeb a třetích osob. Zákazník je povinen zadávat údaje v souladu se skutečností. Klientovi je zakázáno poskytovat protiprávní obsah.

2.4 Reklamační řízení:

2.4.1 Reklamace související s poskytováním Elektronických služeb Poskytovatelem služeb a další reklamace související s provozem Internetového obchodu (s výjimkou reklamačního řízení na Produkty, které je uvedeno v bodech 6 a 7 Obchodních podmínek), může Zákazník podat např:

2.4.1.1. Písemně na adresu: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8;

2.4.1.2. V elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: [email protected].

2.4.2. Doporučujeme, aby zákazník v popisu reklamace uvedl:

2.4.2.1. Informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména druh a datum vzniku nesrovnalosti;

2.4.2.2. Požadavek klienta;

2.4.2.3. Kontaktní údaje stěžovatele – usnadní a urychlí to vyřízení stížnosti Poskytovatelem služeb. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze formu doporučení a nemají vliv na účinnost stížností podaných bez doporučeného popisu stížnosti.

2.4.3 Poskytovatel služeb na stížnost odpoví neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání.

3. Podmínky uzavření kupní smlouvy

3.1 K uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dochází poté, co Zákazník učiní Objednávku prostřednictvím Objednávkového formuláře v Internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.3 Obchodních podmínek.

3.2 Cena Produktu uvedená na stránkách Internetového obchodu je uvedena v českých korunách a zahrnuje daně. O celkové ceně včetně daní Produktu, který je předmětem Objednávky, jakož i o nákladech na dodání (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) a dalších nákladech, a pokud výši těchto poplatků nelze zjistit – o povinnosti je uhradit, je Zákazník informován na stránkách Internetového obchodu při zadávání Objednávky, a to i v okamžiku projevu vůle Zákazníka být vázán Kupní smlouvou.

3.3 Postup při uzavírání Kupní smlouvy v Internetovém obchodě prostřednictvím Objednávkového formuláře:

3.3.1. K uzavření Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím dojde poté, co Zákazník v Internetovém obchodě učiní Objednávku v souladu s bodem 2.1.3 Obchodních podmínek.

3.3.2. Po odeslání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a současně přijme Objednávku k plnění. Prodávající potvrdí přijetí Objednávky a její přijetí k plnění zasláním příslušné e-mailové zprávy Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při zadávání Objednávky, která obsahuje minimálně prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí k plnění a potvrzení o uzavření Kupní smlouvy. Jakmile Zákazník obdrží výše uvedenou e-mailovou zprávu, je Kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodávajícím uzavřena.

3.4. Sjednocení, ochrana a zpřístupnění obsahu uzavřené Kupní smlouvy Zákazníkovi je provedeno zpřístupněním těchto Obchodních podmínek na webových stránkách Internetového obchodu, jakož i zasláním e-mailové zprávy Zákazníkovi uvedené v bodě 3.3.2 Obchodních podmínek.

3.5. Obsah Kupní smlouvy je dodatečně zaznamenán a zabezpečen v informačním systému Internetového obchodu Prodávajícího.

4. Způsoby a podmínky platby za produkt

4.1 Prodávající zpřístupňuje Zákazníkovi následující způsoby úhrady Kupní smlouvy:

4.1.1. Platba na dobírku při dodání zboží.

4.1.2. Platba v hotovosti při osobním odběru.

4.2. Platební lhůta:

4.2.1. Pokud Zákazník zvolí platbu na dobírku, platbu bankovním převodem, elektronickou platbu nebo platbu platební kartou, je Zákazník povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů od uzavření Kupní smlouvy.

4.2.2. V případě, že Zákazník zvolí platbu na dobírku, je Zákazník povinen provést platbu při dodání zboží.

5. Náklady, způsoby a lhůty dodání a převzetí produktu

5.1 Dodání Produktu je dostupné na území České republiky.

5.2 Dodání Produktu Zákazníkovi je zpoplatněno, pokud Kupní smlouva nestanoví jinak. Náklady na dodání Produktu (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) jsou uvedeny na webových stránkách Internetového obchodu v záložce „Informace o dodání“ a během zadávání Objednávky, včetně okamžiku, kdy Zákazník vyjadřuje vůli být vázán Kupní smlouvou.

5.3 Osobní odběr Produktu Zákazníkem je bezplatný.

5.4 Prodávající zpřístupňuje Zákazníkovi následující způsoby dodání nebo převzetí Produktu:

5.4.1. Kurýrní zásilka, kurýrní zásilka na dobírku, poštovní zásilka a zásilka k vyzvednutí v místě (balíkomaty).

5.4.2. Osobní odběr dostupný na adrese: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – v Pracovní dny, od 09:00 do 17:00.

5.5. Lhůta dodání Produktu Zákazníkovi je do 5 Pracovních dnů, pokud není v popisu daného Produktu nebo při zadávání Objednávky uvedena kratší lhůta. U Produktů s různými lhůtami dodání je lhůtou dodání nejdelší uvedená lhůta, která však nesmí přesáhnout 5 Pracovních dnů. Počátek běhu lhůty dodání Produktu Zákazníkovi se počítá následujícím způsobem:

5.5.1. Pokud Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou – ode dne připsání částky na bankovní účet nebo vyrovnávací účet Prodávajícího.

5.5.2. Pokud Zákazník zvolí způsob platby na dobírku – ode dne uzavření Kupní smlouvy.

5.6. Lhůta připravenosti Produktu k převzetí Zákazníkem – pokud Zákazník zvolí osobní odběr Produktu, Produkt bude připraven k odběru Zákazníkem do 4 Pracovních dnů, pokud není v popisu daného Produktu nebo při zadávání Objednávky uvedena kratší lhůta. U Produktů s různými lhůtami připravenosti k odběru je lhůtou připravenosti k odběru nejdelší uvedená lhůta, která však nesmí přesáhnout 4 Pracovní dny. Prodávající informuje Zákazníka o připravenosti Produktu k odběru zasláním příslušné e-mailové zprávy na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem při zadávání Objednávky. Počátek běhu lhůty připravenosti Produktu k odběru Zákazníkem se počítá následujícím způsobem:

5.6.1. Pokud Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou – ode dne připsání částky na bankovní účet nebo vyrovnávací účet Prodávajícího.

5.6.2. Pokud Zákazník zvolí způsob platby v hotovosti při osobním odběru – ode dne uzavření Kupní smlouvy.

5.7. V případě objednání Produktu, který není skladem (chybějící velikost, barva atd.), Prodávající informuje Zákazníka o prodloužené lhůtě dodání s možností zrušení objednávky na žádost Zákazníka.

6. Záruka a reklamace

6.1 Základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi, pokud má prodaný výrobek fyzickou nebo právní vadu (záruka), je stanoven obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (zejména § 556-576 občanského zákoníku).

6.1.1. Prodávající poskytuje na výrobek záruku v délce 2 let ode dne prodeje výrobku.

6.2. Prodávající je povinen dodat zákazníkovi výrobek bez vad.

6.3. Reklamaci může Zákazník uplatnit např:

6.3.1. Písemně na adresu: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8;

6.3.2. V elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: [email protected];

6.3.3. Formou vyplnění stížnostního formuláře na stránce Stížnosti.

6.4 Doporučujeme, aby Zákazník v popisu stížnosti uvedl:

6.4.1. Informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vzniku závady;

6.4.2. Požadavek na způsob uvedení Produktu do souladu s Kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny či odstoupení od Kupní smlouvy;

6.4.3. Kontaktní údaje reklamujícího – usnadní a urychlí vyřízení reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze doporučující charakter a nemají vliv na účinnost reklamací podaných s vynecháním doporučeného popisu reklamace.

6.5 Prodávající je povinen na reklamaci zákazníka reagovat neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Pokud Zákazník, který je spotřebitelem, požadoval výměnu věci nebo odstranění vady nebo učinil prohlášení o snížení ceny s uvedením částky, o kterou má být cena snížena, a Prodávající na tento požadavek neodpověděl do 14 kalendářních dnů, má se za to, že Prodávající uznal požadavek za oprávněný.

6.6 Zákazník, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen doručit vadný Výrobek na adresu: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8. V případě Zákazníka, který je spotřebitelem, nese náklady na dodání Výrobku Prodávající, v případě Zákazníka, který není spotřebitelem, nese náklady na dodání Zákazník. Pokud by dodání Produktu Zákazníkem bylo vzhledem k typu Produktu nebo způsobu jeho instalace nadměrně obtížné, je Zákazník povinen zpřístupnit Produkt Prodávajícímu v místě, kde se Produkt nachází.

7. Postupy pro mimosoudní vyřizování stížností a zjednávání nápravy a pravidla přístupu k těmto postupům

7.1 Podrobné informace o možnosti zákazníka, který je spotřebitelem, využít mimosoudních způsobů řešení stížností a uplatnění nároků, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na internetových stránkách ÚOHS.

7.2 U předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele je rovněž zřízeno kontaktní místo, jehož úkolem je mimo jiné poskytovat pomoc spotřebitelům ve věcech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

7.3 Spotřebitel má následující příkladné možnosti využití mimosoudních způsobů řešení stížností a reklamací:

7.3.1. Návrh na řešení sporu u stálého smírčího spotřebitelského soudu;

7.3.2. Žádost o mimosoudní řešení sporu u zemského inspektora obchodní inspekce (více informací na internetových stránkách inspektora příslušného podle místa podnikání prodávajícího);

7.3.3. Pomoc krajského (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (např. Federace spotřebitelů, Sdružení českých spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mimo jiné e-mailem a na spotřebitelské lince.

7.4 Platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR) je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčná internetová stránka s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a obchodníky, kteří hledají mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb online (více informací naleznete na internetových stránkách samotné platformy nebo na internetové adrese ÚOHS).

8. Právo na odstoupení od smlouvy

8.1 Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od smlouvy odstoupit do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v ust. 8.8 obchodních podmínek. K dodržení lhůty postačí zaslání prohlášení před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení lze učinit např:

8.1.1. Písemně na adresu: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8;

8.1.2. V elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: [email protected];

8.2.3. Formou vyplnění návratového formuláře na stránce Vrácení zboží.

8.2. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 zákona o právech spotřebitelů a je navíc k dispozici na webových stránkách internetového obchodu v záložce „Vrácení zboží nebo reklamace“. Spotřebitel může tento vzor formuláře použít, není to však povinné.

8.3 Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:

8.3.1. U smlouvy, při jejímž plnění Prodávající dodává Výrobek, přičemž je povinen převést jeho vlastnictví (např. kupní smlouva) – od převzetí Výrobku spotřebitelem nebo třetí osobou odlišnou od spotřebitelem určeného dopravce, a v případě smlouvy, která:

8.3.1.1. zahrnuje více Výrobků, které jsou dodávány odděleně, v dávkách nebo po částech – od převzetí posledního Výrobku, dávky nebo části;

8.3.1.2. zahrnuje pravidelné dodávky Výrobků v průběhu stanoveného časového období – od převzetí prvního z Výrobků.

8.3.2 U ostatních smluv – od data uzavření smlouvy.

8.4 V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.

8.5. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny jím uhrazené platby, včetně nákladů na dodání Výrobku (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného zákazníkem, který je jiný než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v internetovém obchodě). Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, který použil Spotřebitel, pokud Spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který Spotřebiteli nevzniká žádné náklady. Pokud Prodávající nenabídl Spotřebiteli, že si Výrobek vyzvedne sám, může Prodávající zadržet vrácení platby přijaté od Spotřebitele, dokud neobdrží Výrobek zpět nebo dokud Spotřebitel nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.

8.6 Spotřebitel je povinen vrátit Prodávajícímu Výrobek neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k jeho převzetí, pokud Prodávající nenabídl, že si Výrobek vyzvedne sám. Pro dodržení lhůty postačí zaslat Výrobek zpět před uplynutím její platnosti. Spotřebitel může Výrobek vrátit na adresu: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

8.7 Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Výrobku v důsledku používání Výrobku nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování Výrobku.

8.8 Případné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy nese spotřebitel:

8.8.1. Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě, není Prodávající povinen spotřebiteli uhradit dodatečné náklady, které spotřebiteli vznikly.

8.8.2 Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Produktu.

8.8.3. V případě Produktu, který je službou, jejíž poskytování – na výslovnou žádost spotřebitele – bylo zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel, který uplatní právo na odstoupení od smlouvy po podání takové žádosti, povinen zaplatit za služby poskytnuté do odstoupení od smlouvy. Částka k úhradě se vypočítá v poměru k tomu, co bylo poskytnuto, s přihlédnutím k ceně nebo odměně sjednané ve smlouvě. Je-li cena nebo odměna nadměrná, je základem pro výpočet této částky tržní hodnota poskytnutého plnění.

8.9 Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, pokud jde o smlouvy:

8.9.1. o poskytování služeb, pokud prodávající provedl službu v plném rozsahu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před poskytnutím služby informován o tom, že po provedení služby prodávajícím ztrácí právo na odstoupení od smlouvy;

8.9.2. U nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

8.9.3. V nichž je předmětem plnění nerekonstruovaný výrobek, vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení individuálních potřeb spotřebitele;

8.9.4. V nichž je předmětem plnění výrobek, který podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu trvanlivosti;

8.9.5. ve kterém je předmětem plnění výrobek dodávaný v uzavřeném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;

8.9.6. ve kterých jsou předmětem plnění Výrobky, které jsou vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelné od jiných věcí;

8.9.7. V nichž jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření Kupní smlouvy, k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit;

8.9.8. u kterých spotřebitel výslovně požádal, aby k němu Prodávající přijel za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby; pokud Prodávající provede navíc jiné služby, než které spotřebitel požadoval, nebo dodá jiné Výrobky než náhradní díly nezbytné pro provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, pokud jde o dodatečné služby nebo Výrobky;

8.9.9. Pokud je předmětem dodávky zvukový nebo obrazový záznam nebo počítačový software dodaný v uzavřeném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;

8.9.10. V případě dodávky novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;

8.9.11. Uzavřené formou veřejné dražby;

8.9.12. Na poskytnutí ubytování k jiným než obytným účelům, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby spojené s volnočasovými, zábavními, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě uvedeno datum nebo doba poskytnutí služby;

8.9.13. pro poskytování digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co prodávající informoval spotřebitele o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

9. Ustanovení týkající se podnikatelů

9.1 Tento článek obchodních podmínek a ustanovení v něm obsažená se vztahují výhradně na klienty a zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.

9.2 Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené se Zákazníkem, který není spotřebitelem, do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od Kupní smlouvy může v tomto případě proběhnout bez udání důvodu a nezakládá žádné nároky Zákazníka, který není spotřebitelem, vůči Prodávajícímu.

9.3. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, má Prodávající právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na úhradu předem v plné výši nebo částečně, a to bez ohledu na Zákazníkem zvolený způsob platby a skutečnost uzavření Kupní smlouvy.

9.4 Od okamžiku, kdy Prodávající předá Produkt dopravci, přecházejí výhody a břemena spojená s Produktem, jakož i nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození Produktu na Zákazníka, který není spotřebitelem. V takovém případě Prodávající neodpovídá za ztrátu, úbytek nebo poškození Výrobku, ke kterému dojde od převzetí Výrobku k přepravě do jeho vydání Zákazníkovi, a za zpoždění přepravy zásilky.

9.5 Je-li Produkt zasílán Zákazníkovi prostřednictvím dopravce, je Zákazník, který není spotřebitelem, povinen zásilku prohlédnout v době a způsobem obvyklým pro zásilky tohoto typu. Zjistí-li, že Výrobek utrpěl během přepravy ztrátu nebo poškození, je povinen učinit vše potřebné ke zjištění odpovědnosti dopravce.

9.6 V souladu s § 558 odst. 1 občanského zákoníku je vyloučena záruční odpovědnost Prodávajícího za Produkt vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem.

9.7 V případě Zákazníka, který není spotřebitelem, může Poskytovatel služeb vypovědět smlouvu o poskytování Elektronických služeb s okamžitou účinností a bez uvedení důvodů zasláním příslušného prohlášení Zákazníkovi.

9.8 Odpovědnost Poskytovatele služeb/Prodávajícího vůči Příjemci služeb/Zákazníkovi, který není spotřebitelem, bez ohledu na její právní základ, je omezena – jak v případě jednotlivého nároku, tak v případě všech nároků celkem – do výše zaplacené ceny a nákladů na dodání podle Kupní smlouvy, nejvýše však do výše jednoho tisíce zlotých. Poskytovatel služeb/prodejce odpovídá vůči příjemci služeb/zákazníkovi, který není spotřebitelem, pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neodpovídá vůči příjemci služeb/zákazníkovi, který není spotřebitelem, za ušlý zisk.

9.9 Veškeré spory vzniklé mezi Prodejcem/Poskytovatelem služeb a Příjemcem služeb/neodběratelským zákazníkem budou předloženy soudu příslušnému podle sídla Prodejce/Poskytovatele služeb.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu jsou uzavírány v českém jazyce.

10.2 Změna obchodních podmínek:

10.2.1 Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo provádět změny obchodních podmínek z důležitých důvodů, tj.: změny právních předpisů; změny způsobů plateb a doručování – v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují provádění ustanovení těchto obchodních podmínek.

10.2.2 V případě uzavírání smluv trvalé povahy na základě těchto Podmínek (např. poskytování Elektronických služeb – Účet) jsou změněné Podmínky pro Příjemce služby závazné, pokud byly splněny podmínky uvedené v § 384 a 384[1] Občanského zákoníku, tj. Příjemce služby byl o změnách řádně informován a nevypověděl smlouvu do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení. V případě, že změna obchodních podmínek má za následek zavedení jakýchkoli nových poplatků nebo zvýšení stávajících poplatků, má zákazník, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit.

10.2.3 V případě uzavírání smluv jiné povahy než smluv trvajících (např. kupní smlouvy) na základě těchto obchodních podmínek se změny obchodních podmínek nijak nedotýkají práv nabytých Příjemci služeb/Zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, přede dnem účinnosti změn obchodních podmínek, zejména se změny obchodních podmínek nedotýkají již zadaných nebo podaných Objednávek a uzavřených, uzavřených nebo plněných kupních smluv.

10.3 Ve věcech neupravených těmito předpisy se použijí zejména obecně závazná ustanovení českého práva: Občanský zákoník; Zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů 2002 č. 144, položka 1204 ve znění pozdějších předpisů); pro Kupní smlouvy uzavřené od 25. prosince 2014 se Zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, ustanoveními Zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014. (Sbírka zákonů 2014, položka 827 v platném znění); a další příslušná ustanovení obecně platných právních předpisů.